logo humbach group

Zakupy i trudne warunki

Dokument w formacie PDF

1. ilości
Podane ilości odpowiadają zapotrzebowaniu na okres określony w umowie ramowej. Są to wartości przybliżone, które mogą podlegać wahaniom zwyczajowo występującym na rynku. Jeżeli na koniec okresu obowiązywania umowy wyczerpane zostaną ilości mniejsze niż 90%, zawarte zostaną umowy w tym zakresie, zgodnie z punktem 11. Pozostałe ilości mniejsze niż 10% przepadają.

2. ceny
Podane ceny są cenami stałymi, obowiązującymi w uzgodnionym okresie obowiązywania umowy.

3. okres obowiązywania umowy
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres wskazany w odpowiedniej umowie ramowej

4. harmonogramy dostaw
Poszczególne zamówienia w uzgodnionej wielkości partii będą miały formę pisemnych zamówień zakupu odnoszących się do niniejszej umowy ramowej.

5. wielkość działki
Wielkość partii dostawy określona w odpowiedniej umowie ramowej jest uzgodniona dla odpowiedniego artykułu. Odchylenia ilościowe wynikające z technologii produkcji są dopuszczalne tylko do wielkości minus 5% lub plus 10%.

6. dostawy częściowe
Dostawy częściowe, które odbiegają od uzgodnionej wielkości partii dostawy, są zasadniczo możliwe tylko po zatwierdzeniu przez HUMBACH. Wszelkie dodatkowe koszty (koszty transportu itp.) wynikające z dostaw częściowych ponosi dostawca.

7. wymiana korpusów / opakowań
O ile umowa ramowa nie przewiduje innych opakowań, dostawca jest zobowiązany do stosowania odpowiednich opakowań. Jeżeli HUMBACH zaleca stosowanie pojemników wymiennych, należy stosować wyłącznie takie pojemniki. Dostawca powiadomi HUMBACH o potrzebie zastosowania pojemników z odpowiednim wyprzedzeniem przed dostawą. Odmienne opakowanie jest możliwe tylko za zgodą HUMBACH; dodatkowe koszty wynikające z niezgodności, jeśli dostawca ponosi odpowiedzialność, zostaną zafakturowane na dostawcę lub potrącone z kwoty faktury. Rachunek za kontener będzie prowadzony przez dostawcę i przesyłany do HUMBACH na żądanie.

8. czas dostawy
Okres dostawy od dnia wezwania (zamówienia) do dostawy jest okresem określonym w opisie przedmiotu. Wezwania (zamówienia) są zawsze składane w ustalonym dniu. Data ta jest wiążąca. W przypadku przekroczenia terminu dostawy dostawca pozostaje w zwłoce z dostawą od pierwszego dnia. HUMBACH może przenieść na dostawcę wszelkie dodatkowe koszty powstałe w wyniku przekroczenia terminu dostawy (np. pokrycie zakupów, przeróbka innych artykułów itp.).

9. zwolnienie produkcyjne
W przypadku części, które mają być dostarczone po raz pierwszy, wymagane jest pisemne zwolnienie dostawy przez HUMBACH (TL).

10. fakturowanie
Wymagamy pojedynczych (oryginalnych) faktur. Wymagamy oddzielnych faktur, dowodów dostawy itp. dla każdego numeru zamówienia. Żadnych zbiorczych paragonów!

11. zmiany projektowe / standardy
Wszelkiego rodzaju zmiany jakościowe i projektowe mogą być wprowadzane przez dostawcę w okresie obowiązywania umowy wyłącznie po konsultacji z firmą HUMBACH i po uzyskaniu jej pisemnej zgody. Tam, gdzie określono normy, miarodajne jest najnowsze wydanie. W przypadku zmian rysunków lub przepisów ze strony HUMBACH, zapewnia się, że wszelkie zapasy starej wersji, które są nadal dostępne, zostaną przyjęte ze skutkiem wiążącym do wysokości 3 wielkości partii (patrz punkt 5), ale ograniczone maksymalnie do całkowitej ilości określonej w umowie ramowej pomniejszonej o ilość już dostarczonych części.

12. odnowienie narzędzi
W niektórych przypadkach narzędzia są wykorzystywane do produkcji elementów dostawy, które zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby dostaw do HUMBACH (narzędzia wykrawające, matryce itp.). W przypadku konieczności odnowienia tych narzędzi, dostawca zostanie o tym poinformowany bez pytania, aby wszelkie niezbędne zmiany w przedmiocie dostawy mogły zostać uwzględnione w nowej produkcji narzędzia.

13. certyfikaty
Jeśli uzgodniono przygotowanie świadectw pracy, świadectwa te zostaną wysłane wraz z towarami. Jeśli certyfikaty nie są dostępne przy odbiorze towarów, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dostawy. Jeśli mimo to towary zostaną przyjęte, nastąpi to z zastrzeżeniem. Świadectwo pracy musi zostać dostarczone w ciągu trzech dni roboczych. W przeciwnym razie HUMBACH zastrzega sobie prawo do wystawienia certyfikatu na koszt dostawcy.

14 Wycofanie / zawieszenie
Niniejsza umowa ramowa może zostać rozwiązana przez HUMBACH z następujących powodów: a) w przypadku niezadowalającej jakości, tj. jeżeli dostawca ponownie dostarczy wadliwe towary po wydaniu ostrzeżenia z powodu wadliwej dostawy b) w przypadku przekroczenia uzgodnionych terminów dostaw, jeżeli dostawca jest odpowiedzialny za przekroczenie terminu. Taki przypadek ma miejsce, jeśli w okresie obowiązywania niniejszej umowy ramowej określony termin został przekroczony o więcej niż trzy dni robocze lub dostarczony o 5 dni za wcześnie w przypadku trzech dostaw. Jeżeli dostawca dostarczy kolejne artykuły i tam również wystąpią niedotrzymane terminy, HUMBACH będzie również uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ramowej, jeżeli dostawca przekroczył określone terminy dostaw o trzy dni lub nie dotrzymał określonych terminów dostaw o pięć dni dla wszystkich artykułów łącznie dziesięć razy w ciągu jednego roku kalendarzowego. c) w przypadku braku porozumienia między stronami umowy w przypadku zmian w projekcie produktu. d) jeżeli produkt nie jest już wymagany przez HUMBACH z przyczyn technicznych lub handlowych. W odniesieniu do punktów c) i d) HUMBACH zobowiązuje się do przyjęcia wszelkich pozostałych ilości zgodnie z postanowieniem punktu 11.

15. umowa jakościowa
Dostawca gwarantuje absolutnie doskonałą jakość przy użyciu określonych lub najlepiej dopasowanych i przetestowanych materiałów. Konstrukcja musi być zgodna z naszymi odpowiednimi specyfikacjami dostawy i rysunkami. Dostarczane części są elementami bezpieczeństwa, które podlegają wysokim naprężeniom. Jeśli tak uzgodniono, zostaną wydane odpowiednie certyfikaty (patrz punkt 13). Jeśli w trakcie swojej pracy dostawca zauważy w produkcie cechy, które są sprzeczne z bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniem, nabywca musi zostać o tym poinformowany bez pytania.

16. wady jakościowe
Dostawca zobowiązuje się do odbioru części, które nie spełniają wymagań firmy HUMBACH. Dostawca otrzyma raport dotyczący wad jakościowych. Oczekujemy odpowiedniego oświadczenia w ciągu pięciu dni roboczych. W przypadku dostawy zwrotnej dostawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków na własny koszt. W przypadku trudności z harmonogramem firma HUMBACH zastrzega sobie prawo do przerobienia części na koszt dostawcy po konsultacji z dostawcą.

17. Optymalizacja produktów
Dostawca jest zobowiązany do poinformowania nabywcy o wszelkich możliwościach optymalizacji artykułu, który ma zostać dostarczony, bez konieczności bycia o to proszonym.

18. umowy o zachowaniu poufności
Dostawca zobowiązuje się wykorzystywać całą wiedzę zdobytą w ramach stosunków handlowych z nabywcą - zarówno o charakterze technicznym, jak i handlowym - wyłącznie w celu realizacji umowy z firmą HUMBACH i nie przekazywać jej osobom trzecim. Niniejsza umowa obowiązuje również po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy ramowej. W przypadku naruszenia dostawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej.

19 Klauzula salwatoryjna
Jeżeli jeden z wyżej wymienionych punktów okaże się nieważny, umowa jako całość pozostaje nienaruszona. Obie strony zobowiązują się już teraz do zastąpienia ewentualnie nieskutecznego punktu nowym sformułowaniem odpowiadającym sensowi 20. Forma pisemna Umowy i uzupełnienia dotyczące umowy ramowej muszą mieć formę pisemną.